دوره Post DBA | مدرک Post DBA

دوره مدیریت POST DBA ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…

تماس بگیرید!

دوره DBA | مدرک DBA

دوره رهبری در کسب و کار ( DBA)

27 مرداد ماه با اساتید برجسته کسب وکار در روزه های جمعه ساعت 10 تا 15  برگزار میگردد

لطفا جهت اطلاعات کامل دوره وارد لینک زیر بشید

www.course-mba.ir/dba90

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی | مدرک DBA مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی

دوره مدیریت کارآفرینی  DBA ، دوره حرفه ای مدیریت کارآفرینی   ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت پروژه | مدرک DBA مدیریت پروژه

دوره مدیریت پروژه DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت پروژه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری | مدرک DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره مدیریت مالی و سرمایه گذاری DBA ، دوره حرفه ای مدیریت مالی و سرمایه گذاری، بصورت حضوری یا در…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت حقوق عمومی | مدرک DBA مدیریت حقوق عمومی

دوره مدیریت حقوق عمومی DBA ، دوره حرفه ای مدیریت حقوق عمومی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت بیمه | مدرک DBA مدیریت بیمه

دوره مدیریت بیمه DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت بیمه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت برنامه ریزی | مدرک DBA مدیریت برنامه ریزی

دوره مدیریت برنامه ریزی DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت برنامه ریزی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت شهرسازی | مدرک DBA مدیریت شهرسازی

دوره مدیریت شهرسازی DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت شهرسازی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت هتلداری | مدرک DBA مدیریت هتلداری

دوره مدیریت هتلداری DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت هتلداری، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت راهبردی و سازمانی کوچینگ | مدرک DBA مدیریت راهبردی و سازمانی کوچینگ

دوره مدیریت راهبردی و سازمانی کوچینگ DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت راهبردی و سازمانی کوچینگ، بصورت حضوری یا در…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت گمرک | مدرک DBA مدیریت گمرک

دوره مدیریت گمرک DBA ، دوره حرفه ای مدیریت گمرک، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!