دوره DBA مدیریت بازاریابی | مدرک DBA مدیریت بازاریابی

دوره DBA مدیریت بازاریابی، دوره حرفه ای مدیریت بازاریابی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه میگردد…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت راهبردی کسب و کار | مدرک DBA مدیریت راهبردی کسب و کار

دوره DBA مدیریت راهبردی کسب و کار، دوره حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار، بصورت حضوری یا در قالب…

تماس بگیرید!

دوره EDBA مدیریت کسب و کار | مدرک EDBA مدیریت کسب و کار

دوره EDBA مدیریت کسب و کار، دوره حرفه ای مدیریت کسب و کار، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره Post DBA | مدرک Post DBA

دوره مدیریت POST DBA ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…

تماس بگیرید!

دوره DBA | مدرک DBA

دوره رهبری در کسب و کار ( DBA)

27 مرداد ماه با اساتید برجسته کسب وکار در روزه های جمعه ساعت 10 تا 15  برگزار میگردد

لطفا جهت اطلاعات کامل دوره وارد لینک زیر بشید

www.course-mba.ir/dba90

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی | مدرک DBA مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی

دوره مدیریت کارآفرینی  DBA ، دوره حرفه ای مدیریت کارآفرینی   ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت پروژه | مدرک DBA مدیریت پروژه

دوره مدیریت پروژه DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت پروژه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری | مدرک DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره مدیریت مالی و سرمایه گذاری DBA ، دوره حرفه ای مدیریت مالی و سرمایه گذاری، بصورت حضوری یا در…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت حقوق عمومی | مدرک DBA مدیریت حقوق عمومی

دوره مدیریت حقوق عمومی DBA ، دوره حرفه ای مدیریت حقوق عمومی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت بیمه | مدرک DBA مدیریت بیمه

دوره مدیریت بیمه DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت بیمه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت برنامه ریزی | مدرک DBA مدیریت برنامه ریزی

دوره مدیریت برنامه ریزی DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت برنامه ریزی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت شهرسازی | مدرک DBA مدیریت شهرسازی

دوره مدیریت شهرسازی DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت شهرسازی، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!