برخی از دوره های مرکز بین المللی دوره های مدیریتی و مهارتی که با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد گسترش مدیریت تهران برگزار میشود ، تحت نظر وزارت علوم و با مدرک معتبر از وزارت علوم ایران است.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.