محمدرضا آقازاده

Mohammadreza Aghazadeh

 مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عارضه یابی کسب و کار