محمد صـالح منصورزعـیم

Mohammad saleh Mansour zaeem

مـدرس، مشـاور و کوچ مـنابع انسانی