آقای حمید سرسختی

Hamid Sarsakhti

مدرس بیزینس مدل