علی نجار

Ali Najjar

مشاور و نویسنده و توسعه دهنده کسب و کار