هادی بیسجردی

Hadi Bisjerdi

 مدیر مرکز دوره های مدیریتی