نینا ملازینلی

Nina Mollazeynali

استاد دانشگاه و مدیر مالی شرکت ها و مشاغل