این دانشکده یک دانشکده نسل پنجم در کشور گرجستان می باشد که با هدف آموزش های پروژه محور و پژوهشی در زمینه های مدیریتی فعالیت میکند