کتاب رفتار سازمانی

  • نام: رفتار سازمانی
  • نویسنده: کری ال کوپر ، لین هولدزورت ، شینا جانسون
  • مترجم: مریم مهذب
  • تعداد: صفحه 415
  • تاریخ انتشار: 1398
تماس بگیرید!