کتاب اصول مذاکره

  • نام: اصول مذاکره
  • نویسنده: سی.دونالدسون
  • مترجم: فرشید قهرمانی
  • تعداد: صفحه 120
  • تاریخ انتشار: 1399
تماس بگیرید!