کتاب مدل های کسب و کار مجازی

  • نام: مدل های کسب و کار مجازی
  • نویسنده: کارین بریدر ، آنکی مالمبورگ ، اسکیل سودرلیند
  • مترجم: دکتر مرتضی اکبری ، هومان تامپی
  • تعداد: صفحه 163
  • تاریخ انتشار: 1395
تماس بگیرید!