کتاب کسب و کار خرده فروشی

  • نام: کسب و کار خرده فروشی
  • نویسنده: ریک سگل
  • مترجم: سارا یوسفی ، سید محمد کاظم عزیزی
  • تعداد: صفحه 400
  • تاریخ انتشار: 1398
تماس بگیرید!