کتاب اقتصاد رفتاری

  • نام: اقتصاد رفتاری
  • نویسنده: موریسن آلتمن
  • مترجم: دکتر محسن رنانی
  • تعداد: صفحه 400
  • تاریخ انتشار: 1397
تماس بگیرید!