خرید سوالات رشته مدیریت

بسته سوالات رشته مدیریت شامل گرایش های مختلف مدیریتی را ازینجا با یک هزینه حداقلی دریافت کنید.

بسته سوالات رشته مدیریت شامل فایل PDF شامل ۱۰۰ سوال میباشد.

 

سوالات مدیریت ورزشی
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
50%
تخفیف
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
25,000 تومان
50%
تخفیف
50%
تخفیف
25,000 تومان