سوالات مدیریت ورزشی
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
21%
تخفیف
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
79,000 تومان
21%
تخفیف
79,000 تومان

خرید سوالات رشته مدیریت

بسته سوالات رشته مدیریت شامل گرایش های مختلف مدیریتی را ازینجا با یک هزینه حداقلی دریافت کنید.

بسته سوالات رشته مدیریت شامل فایل PDF شامل ۱۰۰ سوال میباشد.