کاردانی 

رشته های مورد پذیرش 


مهندسی نقشه برداری


حسابداری بازرگانی


مهندسی کامپیوتر نرم افزار


معماری -نقشه کشی معماری


گرافیک


مکانیک خودرو


امور اداری


برق صنعتی(الکترونیک)


حقوق خصوصی


امور زراعی و باغی


کارشناسی ناپیوسته

رشته های مورد پذیرش 


مهندسی برق و قدرت


مهندسی برق و الکترونیک


مهندسی شیلات


مهندسی معماری


مهندسی کامپیوتر


مهندسی عمران


مهندسی صنایع شیمیایی


مهندسی مکانیک خودرو 


مهندسی ایمنی صنعتی 


حقوق قضایی-حقوق ثبتی


حسابداری


مدیریت بازرگانی


علوم دام


مهندسی محیط زیست


مهندسی صنایع غذایی


مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعاتict


کارشناسی پیوسته

رشته های مورد پذیرش 


مهندسی معماری


مهندسی عمران


مهندسی برق


مهندسی شیمی


مهندسی کامپیوتر


مهندسی نقشه برداری


آمار


حسابداری


شیمی آزمایشگاهی


علوم دام


مهندسی صنایع غذایی


مهندسی صنایع


حقوق


ماشین آلات کشاورزی


مدیریت بازرگانی


مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی


کارشناسی ارشد 

رشته های مورد پذیرش 


مهندسی کامپیوتر و نرم افزار


مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی


ریاضی


حسابداری


مهندسی صنایع غذایی-تکنولوزی مواد غذایی


مهندسی منابع طبیعی-فرآوری محصولات شیلاتی