برنامه ی کلاسی مرکز دوره های مدیریتی در اردیبهشت 1402

کلاس منابع انسانی 

مدرس: استاد صالح زعیم

تاریخ برگزاری: 6 و 7 ام اردیبهشت ماه

مدل های کسب و کار

 مدرس: استاد سروی

تاریخ برگزاری: 13 اردیبهشت ماه

دوره تخصصی MBA 

مدرس: اساتید برجسته ی مدیریت تهران

تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت ماه

کلاس مالی و سرمایه گذاری

 مدرس: استاد مهدی مهدیانی

تاریخ برگزاری: 20 و 21 ام اردیبهشت ماه