موسسه های آموزش عالی آزاد

موسسه های آموزش عالی آزاد موسساتی هستند که به صورت خصوصی اداره می شوند ولی مطابق با قوانین سازمانی وزارت علوم

هدف از تاسیس این موسسات برنامه ریزی آموزشی مدون برای نیروی های سازمانی و کسانی که در زمینه های مختلف به صورت آزاد و یا کارمندی فعالیت میکنند.

گواهی نامه های صادر شده از این موسسات مقطعی نیستند و فقط در قالب دوره میتوانند فعالیت نمایند ولی چون مطابق با قوانین و استاندارد های نظام اموزشی وزارت علوم فعالیت میکنند مدارک صادر شده از این موسسات با تاییده های وزارت علوم می باشد

موسسه های آموزش عالی آزاد

موسسات آموزش عالی آزاد نمیتوانند در تمامی زمینه ها فعالیت کنند و بر اساس استاندارد های آموزشی و مطابق با مجوزات دریافتی به صورت محدود و متمرکز در یک حوزه و یا چند حوزه فعالیت میکنند.

موسسه گسترش مدیریت تهران یکی از با سابقه ترین موسسات در زمینه دوره های تخصصی مدیریت در سی گرایش مختلف می باشد که در بستر بهتر سازی نیروی های سازمانی و مدیران و کارآفرینان فعالیت مینماید .

نظرات