دوره های مدیریت MBA

نام دوره مدت دوره شهریه دوره غیر حضوری شهریه دوره حضوری ثبت نامجزئیات
مدیریت اجرایی mba
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت هنر
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت راهبردی وکوچینگ
توضیحات
۷۰۰ ساعت ۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت گمرک
توضیحات
۷۰۰ ساعت ۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت ورزشی
توضیحات
۷۰۰ ساعت ۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت بورس وسرمایه گذاری
توضیحات
۷۰۰ ساعت ۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت تجاری و برند سازی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت فروش
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت بازاریابی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت املاک و مستغلات
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت مراکز آموزشی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت بازاریابی و فروش طلاوجواهر ۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت راهبردی کسب و کار
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت روابط عمومی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت مهمانداری هواپیما
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت هتلداری ۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت جهانگردی و گردشگری
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت کسب و کار edba
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت فوق کاربردی ۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت برنامه ریزی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت مالی و سرمایه گذاری توضیحات۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت شهرسازی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت کسب و کار MBA
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت امور اداره و سازمانی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba
مدیریت ایده های کسب و کار آفرینی
توضیحات
۷۰۰ ساعت۷میلیون تومان ۱۵میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ ساعت دوره تخصصی و ۳۵۰ساعت mba

دوره مدیریت کسب و کار DBA

نام دوره مدتشهریه دوره غیر حضوری شهریه دوره حضوری ثبت نام دورهجزییات 
دوره مدیریت کسب و کار DBA
توضیحات
۷۰۰ساعت ۸میلیون تومان ۱۸میلیون تومان ثبت نام کنید ۳۵۰ساعت دوره مقدماتی و ۳۵۰ساعت تکمیلی dba
دوره مدیریت post dba۴۰۰ساعت۱۰میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان ثبت نام کنید ۴۰۰ ساعت دوره